Πολιτική Απορρήτου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1.1 Στο πλαίσιο του σεμιναρίου διαβιβάζει στην διοργανώτρια και η διοργανώτρια αποκτά πρόσβαση και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος , τα στοιχεία των οποίων ο συμμετέχων γνωστοποιεί στην διοργανώτρια για τις ανάγκες του Σεμιναρίου («Προσωπικά Δεδομένα») .
1.2. Με το παρόν Προσάρτημα τα Συμβαλλόμενα Μέρη καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους διαβιβάζουν μεταξύ τους και επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα για την τέλεση του σεμιναρίου.
1.3. Για τους σκοπούς του Προσαρτήματος, οι όροι «Προσωπικά Δεδομένα», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», «Εκτελών την Επεξεργασία», «Επεξεργασία», «Υποκείμενο των Δεδομένων» και «Παραβίαση Δεδομένων» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την τέλεση του σεμιναρίου, η διοργανώτρια είναι Υπεύθυνη επεξεργασίας.
2.2 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν τον ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ
3.1. Η διοργανώτρια επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς : (i) την εν γένει εκτέλεση των υποχρεώσεων και η άσκηση των δικαιωμάτων της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, (ii) την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες , και (iii) την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών, την υποβολή των αναγκαίων από τον νόμο δηλώσεων και βεβαιώσεων στις αρμόδιες αρχές και την εν γένει ανταπόκριση της στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την φορολογική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
3.2. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου και μέχρι πέντε (5) έτη μετά το πέρας αυτής. Κατ’ εξαίρεση, τα φορολογικά δεδομένα του συμμετέχοντος διατηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από το έτος έκδοσης του εκάστοτε φορολογικού παραστατικού για τις ανάγκες του ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
3.3. Κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, η διοργανώτρια ακολουθεί τις παρακάτω βασικές αρχές : (i) Υποβάλλει τα Προσωπικά Δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, διενεργούμενη με πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται. (ii) Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και δεν τα υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. (iii) Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτόν μέτρο. (iv) Διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τους περιγραφόμενους σκοπούς επεξεργασίας. (v) Υποβάλλει τα Προσωπικά Δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. (vi) Δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. (vii) Εν γένει τηρεί στο ακέραιο την ισχύουσα νομοθεσία και συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, ως κατά το νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ιδίας, παρά μόνο στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις : (i)σε εκτελούντες επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατ’ εντολή της διοργανώτριας, (ii) διοικητικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα
νομοθεσία καθώς και διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση, και (iii) διαβίβαση, που επιβάλλεται για την είσπραξη των απαιτήσεων της διοργανώτριας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον συμμετέχοντα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα.
3.4. Η διοργανώτρια, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
3.5. Η διοργανώτρια υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιέρχονται σε αυτή στα πλαίσια του Σεμιναρίου. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από την διοργανώτρια, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
4.1. Ο Συμμετέχων καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.
4.2. Ο Συμμετέχων έχει την υποχρέωση να συνδράμει την διοργανώτρια, όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ακολουθήστε μας
All rights reserved. Design by Marketing Square