Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
1.Η διοργανώτρια είναι ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά που παρουσιάστηκαν στο παρόν σεμινάριο (εισηγήσεων, λογοτύπων κλπ) τα οποία προστατεύοντα βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
2. Στους συμμετέχοντες απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των εισηγήσεων, που θα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο (video). Οι εισηγήσεις θα είναι διαδικτυακά διαθέσιμες αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες και μόνο για το διάστημα των έξι μηνών από το πέρας του σεμιναρίου.
3. Απαγορεύεται η προώθηση και κάθε είδους χρήση των εισηγήσεων, πέραν της συμφωνηθείσας, ήτοι προβολή αποκλειστικά και μόνο ιδιωτικά και για κάθε συμμετέχοντα.
4. Απαγορεύεται απόλυτα η δημόσια προβολή των εν λόγω εισηγήσεων.
5. Απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση – βιντεοσκόπηση – λήψη φωτογραφιών – λήψη στιγμιοτύπου οθόνης του συνόλου ή μέρους κάθε εισηγήσεως.
6. Απαγορεύεται η χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση τυχόν προσωπικών δεδομένων που ήρθαν σε γνώση των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια της παρούσης.
7. Για κάθε παράβαση του παρόντος η Διοργανώτρια διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε πιθανή θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί.
Ακολουθήστε μας
All rights reserved. Design by Marketing Square